Wie zijn wij?

Ontstaan

De belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier (BVOW) is begin 2001 vanuit een aantal verontruste wijkbewoners in Delft opgericht. Aanleiding was het plan van de gemeente Delft om een systeem van vergunningparkeren in te voeren in de beide wijken; hiermee wil de gemeente de overlast van het parkeren vanuit de binnenstad in de beide wijken beperken en tegelijkertijd meer ruimte voor parkeren door wijkbewoners creëren.
Wij vonden als wijkbewoners dat de gemeente hierover onvoldoende informatie aan de wijkbewoners verstrekte en dat tal van zaken niet goed geregeld waren. Ook vonden wij het voorgestelde tarief van bijna 200 gulden per jaar veel te hoog. De maanden erna zijn we druk doende geweest om met de gemeente te praten over de voorwaarden voor invoering. Daarbij is mede onder onze druk besloten dat het slechts een proef is, dat het tarief sterk gereduceerd is (70 gulden, inclusief bezoekerspas) en dat er ook extra parkeerplaatsen worden aangelegd.

Bezwaar tegen invoering parkeervergunningsysteem

De BVOW maakte in 2001 bezwaar tegen de manier van invoeren van het vergunningparkeren. Dit bezwaar werd ontvankelijk verklaard. Er waren vier voorwaarden waaraan moest worden voldaan voordat de BVOW het bezwaar zou intrekken:

  1. Aanleg van 120 extra parkeerplaatsen: inmiddels is hiervan de helft aangelegd. De gemeente ziet in 2007 geen ruimte voor de rest. Voorstel van de BVOW is om deze extra parkeerplaatsen te realiseren bij de aanleg van de spoortunnel.
  2. Het systeem moet bijdragen aan een redelijke parkeerdruk: in mei 2003 meldde de gemeente Delft in een nieuwsbrief "parkeerdruk in de avond- en nachtperiode in veel delen van de wijk nog onverminderd hoog". In 2005 concludeerde de BVOW na een wijkbrede enquête dat een lichte toename van de parkeerdruk in de wijk werd geconstateerd. In 2010, terwijl de bouw van de spoortunnel in volle gang is, is die parkeerdruk alleen nog maar toegenomen. Het vergunningsysteem lijkt dus weinig bij te dragen aan een redelijke parkeerdruk in de wijk.
  3. Prijs/kwaliteitverhouding moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn: uit de enquête van 2005 blijken 50 euro voor de vergunning en 13 euro 50 voor de bezoekerskaart het maatschappelijk maximaal aanvaardbare tarief te zijn. De BVOW waakt ervoor dat de tarieven laag blijven.
  4. De wijk dient het invoeren/handhaven van het systeem te ondersteunen: uit de enquête van 2005 blijkt dat de wijk handhaving van het systeem ondersteunt zolang de tarieven maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Mochten de tarieven met meer dan de indexering stijgen, dan steunt de BVOW niet langer het vergunningparkeren.

Convenant voor samenwerking met gemeente

Omdat aan bovenstaande punten nooit werd voldaan, is het bezwaarschrift al die jaren aangehouden. Omdat beide partijen eraan hechten aan om tot een oplossing van de nog openstaande punten uit het bezwaarschrift te komen, is tijdens overleg tussen de BVOW en de gemeente afgesproken samen te zoeken naar een mogelijkheid om een convenant te sluiten. In 2008 is dit convenant voor een looptijd van 3 jaar gesloten. Hiermee worden de nog openstaande punten uit het bezwaarschrift afgedekt en afspraken gemaakt over de wijze waarop de gemeente de BVOW zal betrekken bij het parkeerbeleid in schil C. Na sluiting van het convenant is het bezwaarschrift ingetrokken. Sindsdien hebben wij op een prettige manier jaarlijks overleg met ambtenaren van de gemeente en met de wethouder.

Méér dan parkeren

Inmiddels houden wij ons als belangenvereniging bezig met meer dan alleen (de tarieven van) het vergunningparkeren. Zo volgen wij de ontwikkelingen in de spoorzone nauwlettend en praten wij hierover mee met de gemeente via het platform spoor. Wij geven periodiek nieuwsbrieven uit (zie onder downloads) waarin wij de buurt informeren over allerhande zaken: activiteiten in de wijk zoals Buitenwaterslootfeesten, Slinger in de wijk, Westerpop, activiteiten van de BVOW zoals overleg met leden, nieuwjaarsborrels, bijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, enzovoort. Ook nemen wij deel in het wijkplatform.

Contacten met leden

De BVOW houdt zoveel mogelijk contact met wijkbewoners. Naast de nieuwsbrief en de nodige informatie op deze website, houden wij vrijwel elke maand een bijeenkomst in het buurthuis (zie agenda op voorpagina van deze site voor data en locatie). Via deze website kunt u lid worden van de belangenvereniging, die nog altjid uit circa 400 leden bestaatken. Via het contactformulier van de site kunt u ook opmerkingen doorgeven; wij zullen zoveel als mogelijk reageren en ermee rekening houden.

Bestuur

De belangenvereniging steunt op een klein aantal actieve leden die het meeste werk verzetten. Daarnaast verlenen vele tientallen mensen hand-en-spandiensten. Het dagelijks bestuur van de belangenvereniging wordt gevormd door:

Opzoek naar nieuwe vrijwilligers

De belangenvereniging is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons willen ondersteunen. Mocht u mee willen helpen laat ons dat dan even weten via het contactformulier neem contact op met het secretariaat.